خاطرات زندگی نی نی خوش قدمم

۱۱ماهگی امیرعباس

سلام خوشمل لوس چهاردندونیه من جگرمامان ۲۶ مهرده ماهگیت تمام شده رفتی تو۱۱ماهگی.درضمن دوتاازاون دندونای خوشگل بالایی هم زدن بیرون.آخ مامان فدات بشه.تااین دوتادندونات اومدن چقدزجرکشیدی دردوبلات بخوره توسرمامان.دوکیلوازوزنت کم شده. عزیزدل مامان.راسی بابایی دیشب موهاتم کچل کرد.چقدبهت خندیدیم.آخ چهرت بااون کله تاست خیلی خوشمزه شده بود.موهاتم گذاشتم برات یادگاری تازمانیکه بزرگ شدی ببینی..چن تاازاون عکسای خوشملت برات میزارم.فدات مامان رویا
2 آبان 1397