خاطرات زندگی نی نی خوش قدمم

۷ماهگیت مبارکــــــــــ نوگــــــــــل زندگــــــــــی من

۷ماهگی امیرعباسم.سلام نوگل زندگی من.عشق مامان هفت ماهگیت مبارک.چن روزپیش واکسن ۶ماهگیتوزدی دوروزکامل تب داشتی.من تواین چندروزمردموزنده شدم.ازخدامی خوام که توهمیشه سالم باشی ودردوبلات بخوره توسرخودم.باباعلی همش بی تابی می کرد.رفتیم بهداشت گفتن بایدبری آزمایش بدی ببینم فاویسمی که بودی رفع شده یانه.منوزن عموزهرارفتیم آزمایشگاه هرکاری می کردن رگ دستتوپیدانمی کردن.من که گوشاموبسته بودم که صدای گریتونشنوم زن عموت پیشت بوددستاتوتکه تکه کرده بودن.بحرحال اون روزم گذشت.
5 تير 1397