خاطرات زندگی نی نی خوش قدمم

پسرگلم

سلام پسرگلم خوش قدم من پسره.یه پسرشیطون که اسمشم امیرعباسه،الهی مامان فدات بشه عمرمن. ۱ مردادبابابایی رفتیم شیراز براسونو۵ماهگیت صبح روز یکشنبه ۱مردادمااز قایمیه به طرف شیراز حرکت کردیم.ساعت ۱۱باترافیک سنگینی که بودرسیدم مطب دکترنظری.منشیش گفت نوبت نداریم ولی ماچون نامه ازاینجاداشتیم گفت ساعت ۶:۳۰ عصربیان.ماهم ازاونجارفتم درمانگاه مطهری که بادکترکسراییان که دکترزایمانم باشه صحبت کنم تاساعت ۵بعدالظهرنشستیم تانوبتم شد.زمانی که هم نوبتم شددکتره گفت من کارزایمان انجام نمیدم.ازاونجا بازبابابایی برگشتیم مطب دکترزمانی براسونو.نوبتم ساعت ۱۰شب شد.خستگی از چهره ی من وبابایی می بارید ولی به عشق توهمه روبجون خریدیم.خیلی ترس واسترس داشتم.همینکه رفت...
6 مرداد 1396

قلب مامان

سلام خوش قدمم امروز بابابایی می خوایم بریم براخوش قدمم کالسکه بانی نی لای لای باروروئک بخریم.وای چه حس قشنکی دارم فقط دارم لحظه شماری می کنم کی عصرمیرسه که بابایی بریم این وسایلاروبگیریم.لباستوگذاشتیم زمانیه که جنسیتت مشخص شد.خوش قدمم یه هفته بیشترنمونده که بریم سونو۵ ماهگی که سونوسه بعدیه وبدونیم که خوش قدم ماپسره یادختر.
25 تير 1396

عمرمن خوش قدمم

سلام عمرمن خوش قدمم نمیدونی امروز چه خوشحالم.امروز بابایی بعدازاینکه ازسرکاراومدوغذاشوخورداومدکه استراحت کنه.داشتیم باهم درباره توصحبت کنبم که چه وقت بریم برات لباس انتخاب کنیم وبرات چه چیزایی بخریم .دیدم یه همچین لگدی پرتاب کردی که ازخوشحالی مونده بودکه جیغ بزنم.بابایی چه ذوقی برات کردگفت ببین خوش قدمم ازحالاداره خودشونشون میده که چجورورزشکاریه.منم بهش گفتم نه باباداره اعلام می کنه که زودتربرین برام خریدکنین.درکل امروز بابایی ومامانی کلی ذوقت کردن باهم.
21 تير 1396

عشق مامان رویا

سلام عشق من خوش قدمم پنج شنبه ۱۵ تیرباباباعلی رفتیم سرحد.توهم که بامابودی واونجابااون هوای پاک ولطیفش حسابی بهمون خوش گذشت.توراه هم باباباعلی حسابی غیبت تورومی کردیم وخوش بودیم.درجواب باباتم من همش قربون وصدقه تومیرفتم واذیت بابایی م کردم که بایداین واون براخوش قدمم بخری.وای خدای من دلم داره برات ضعف میره خوش قدم مامان.الهی من فدای توبشم .
18 تير 1396

عزیزدل باباومامان خوش قدمم

سلام عزیزدل مامان وبابا خوش قدمم امروز حالم خوبه.آخه میدونی چرا؟دیشب خوابتودیدم که به دنیااومدی.همش منووبابایی دورت بودیم که یوقت مریض نشی.آخ عمرمن نمیدونی هنوز بااینکه به دنیانیومدی وتازه چهارماهته ولی برامن وبابایی چقدرعزیزودوست داشتنی هستی.
15 تير 1396

نفس من خوش قدمم

سلام نفس مامانی خوش قدم مامان میدونی امروز خیلی حالم بدبودهمش بالامیاوردم امابه عشق توهمه چیزوبجون می خرم. نفس مامانی این روزاحسابی داری اذیتم می کنی طوری که نای بلندشدن ازجاموندارم.باباتم حسابی منتظربه دنیااومدنته وهی به من میگه چیزی نیست تاچن ماه دیگه حالت خوب میشه.راس میگه بابات خوش قدمم؟  دوستان خوش قدم منتظرمطالب جدیدخوش قدم باشین.
12 تير 1396