خاطرات زندگی نی نی خوش قدمم

۱۱ماهگی امیرعباس

سلام خوشمل لوس چهاردندونیه من جگرمامان ۲۶ مهرده ماهگیت تمام شده رفتی تو۱۱ماهگی.درضمن دوتاازاون دندونای خوشگل بالایی هم زدن بیرون.آخ مامان فدات بشه.تااین دوتادندونات اومدن چقدزجرکشیدی دردوبلات بخوره توسرمامان.دوکیلوازوزنت کم شده. عزیزدل مامان.راسی بابایی دیشب موهاتم کچل کرد.چقدبهت خندیدیم.آخ چهرت بااون کله تاست خیلی خوشمزه شده بود.موهاتم گذاشتم برات یادگاری تازمانیکه بزرگ شدی ببینی..چن تاازاون عکسای خوشملت برات میزارم.فدات مامان رویا
2 آبان 1397

ده ماهگی امیرعباس

سلام جگرگوشم امیرعباسم امیرعباس مامان.چن روزه که رفتی توده ماهگی.روزبه روزبزرگتروشیطونترمیشی.یه هفته هس که کلمه باباروواضح میگی.همش میگی بابا.باباعلی هم چقدرذوقت می کنه.ایقدشیطون شدی که دلم برات ضعف میره.امیرعباس خیلی شیطون شدی.میری درکابینتاروبازمی کنی همه ی ظرفای مامانومیاری بیرون باهاش بازی می کنی.یامن بایدتوروتوماشین لباس شویی پیداکنم.هرچی گل داشتیم توخونه همه یاشکوندی یاازریشه درآوردی.عزیزدل مامان رویایی تو.
31 شهريور 1397