خاطرات زندگی نی نی خوش قدمم

امیرعباس مامان

سلام نوگل زندگی من عمرم سرماخورده بودی که یه هفته توبیمارستان نورآبادبستری شدی.الهی فدات بشم مامانی.تبت رو۴۰نیم بود.تواین مدت مردموزنده شدم.آقام ابوالفضل همیشه پشت وپناهته امیرعباسم.یقین دارم همیشه آقامواظبته.روزایی که بستری بودی بابایی همش پیشت بودشباتواین سرمای بهمن ماه میرفت توماشین می خوابید.میگفت دوست ندارم ازپسرم دورباشم.خدایابه حرمت محمدوآلش خداهمیشه پشت وپناهت باشه.ان شاءالله همیشه تنت سالم باشه جگرمامان
18 بهمن 1397