خاطرات زندگی نی نی خوش قدمم

۲۶آذرتولدامیرعباسم

سلام خوش قدمم ۲۶آذرتولدت بودامامن تولدتوگذاشتم ۳۰آذرکه شب یلدابود.تولدتوباشب یلدیکی کردم که به یادماندنی تربشه.امیرعباسم دیشب به بهونه تولدت همه رودورهم جمع کردم که واقعانیازبه یه دورهمی خانوادگی بود.عمه شیرین دخترادومادا عمه رخشان عمومحمدشفیع عموحسین عمومهدی عموکل علی عموقدرت عموعلیرضاعموعباس باخانواده اومده بودن.عزیزدل مامان انشاالله تولدصدوبیست سالیگت.اگه عمری باقی موندهرساله تولدتومی گیرم اگه نبودم وصیت می کنم به بابایی که هرساله تولدتوجشن بگیره .توهمه ی وجودمی خوش قدم مامان.عکسای تولدیکسالیگتومیذارم که وقتی بزرگ شدی ببینی که چقدکوچک ونازبودی.تولدیکسالیگت مبارک خوش قدمم
30 آذر 1397