خاطرات زندگی نی نی خوش قدمم

قلب مامان

سلام خوش قدمم امروز بابابایی می خوایم بریم براخوش قدمم کالسکه بانی نی لای لای باروروئک بخریم.وای چه حس قشنکی دارم فقط دارم لحظه شماری می کنم کی عصرمیرسه که بابایی بریم این وسایلاروبگیریم.لباستوگذاشتیم زمانیه که جنسیتت مشخص شد.خوش قدمم یه هفته بیشترنمونده که بریم سونو۵ ماهگی که سونوسه بعدیه وبدونیم که خوش قدم ماپسره یادختر.
25 تير 1396

عمرمن خوش قدمم

سلام عمرمن خوش قدمم نمیدونی امروز چه خوشحالم.امروز بابایی بعدازاینکه ازسرکاراومدوغذاشوخورداومدکه استراحت کنه.داشتیم باهم درباره توصحبت کنبم که چه وقت بریم برات لباس انتخاب کنیم وبرات چه چیزایی بخریم .دیدم یه همچین لگدی پرتاب کردی که ازخوشحالی مونده بودکه جیغ بزنم.بابایی چه ذوقی برات کردگفت ببین خوش قدمم ازحالاداره خودشونشون میده که چجورورزشکاریه.منم بهش گفتم نه باباداره اعلام می کنه که زودتربرین برام خریدکنین.درکل امروز بابایی ومامانی کلی ذوقت کردن باهم.
21 تير 1396

عشق مامان رویا

سلام عشق من خوش قدمم پنج شنبه ۱۵ تیرباباباعلی رفتیم سرحد.توهم که بامابودی واونجابااون هوای پاک ولطیفش حسابی بهمون خوش گذشت.توراه هم باباباعلی حسابی غیبت تورومی کردیم وخوش بودیم.درجواب باباتم من همش قربون وصدقه تومیرفتم واذیت بابایی م کردم که بایداین واون براخوش قدمم بخری.وای خدای من دلم داره برات ضعف میره خوش قدم مامان.الهی من فدای توبشم .
18 تير 1396

عزیزدل باباومامان خوش قدمم

سلام عزیزدل مامان وبابا خوش قدمم امروز حالم خوبه.آخه میدونی چرا؟دیشب خوابتودیدم که به دنیااومدی.همش منووبابایی دورت بودیم که یوقت مریض نشی.آخ عمرمن نمیدونی هنوز بااینکه به دنیانیومدی وتازه چهارماهته ولی برامن وبابایی چقدرعزیزودوست داشتنی هستی.
15 تير 1396

نفس من خوش قدمم

سلام نفس مامانی خوش قدم مامان میدونی امروز خیلی حالم بدبودهمش بالامیاوردم امابه عشق توهمه چیزوبجون می خرم. نفس مامانی این روزاحسابی داری اذیتم می کنی طوری که نای بلندشدن ازجاموندارم.باباتم حسابی منتظربه دنیااومدنته وهی به من میگه چیزی نیست تاچن ماه دیگه حالت خوب میشه.راس میگه بابات خوش قدمم؟  دوستان خوش قدم منتظرمطالب جدیدخوش قدم باشین.
12 تير 1396

سنو۱۳ هفتگی بارداری

سلامی دوباره خدمت خوش قدمم خوش قدمم این سنو۳ماهگیته که بابایی رفتیم شیراز گرفتیم.ببین خوش قدمم چقدرخوشگل خوابیدی دستاتوگذاشتی زیرسرت.وای خدای من دلم برات قش میره وقتی نگات می کنم. اون روز ازدکترت پرسیدیم جنسیتش مشخص میشه گفت نه.ولی ۶۰درصداحتمالشه پسره.ازنوع خوابیدنش این احتمال داره.ازاون روز به بعدباباباعلی تصمیم گرفتیم که اگه پسرشدی به نیت آقاابوالفضل اسمتوبزاریم امیرعباس .وزمانی که به دنیااومدی سه تایی بریم به پابوسش.واگردخترشدی به نیت بی بی خانم فاطمه الزهرااسمتوبزاریم فاطمه الزهرا. دوستان منتظردرج مطالب جدیدخوش قدم ماباشین وبانظرات وپیشنهادات خودماروخوشحال کنین.      
11 تير 1396

سنوهفته اول بارداری

سلام خوش قدمم خوش قدم مامانی این عکس سنواول بارداریموگذاشتم برات تاوقتی بزرگ شدی ببینی چقدربرامامان رویاوباباعلی عزیزبودی. خوش قدمم وقتی براسنورفتیم کازرون باباباعلی.باباعلی هم اومدکه توروازنزدیک ببینه وقتی صدای قلبتوشنیدنمیدونی چقدرذوقت کردوازخوشحالی نمی تونست حتی حرف بزنه.مامانی بابایی خیلی خیلی منتظربه دنیااومدنته.عزیزدلم ...
10 تير 1396

خوش اومدین به وبلاگ خوش قدمم

سلام خوش قدمم.میدونی براچی اسم خوش قدم انتخاب کردم برات .البته مستعار.چون واقعابرامامان وباباتوزندگیمون خوش قدم بودی.خوش قدم من امروز ۸ تیرسال ۹۶ روز پنج شنبه این وبلاگوبرات افتتاح کردم وروزانه خاطرات قبل تولدت تازمانی که خودت بتونی به امیدخدااین وبلاگوادامه بدی می نویسم تابدونی چقدبرامامان رویاوباباعلی دوست داشتنی هستی.خوش قدمم منتظرلحظه ی به دنیااومدنتم. دوستان عزیزباباومامان خوش قدم منتظرنظریات وپیشنهادات شماهستن. منتظرخاطرات جدید خوش قدم ماباشین.
8 تير 1396
1