خاطرات زندگی نی نی خوش قدمم

سنو۱۳ هفتگی بارداری

سلامی دوباره خدمت خوش قدمم خوش قدمم این سنو۳ماهگیته که بابایی رفتیم شیراز گرفتیم.ببین خوش قدمم چقدرخوشگل خوابیدی دستاتوگذاشتی زیرسرت.وای خدای من دلم برات قش میره وقتی نگات می کنم. اون روز ازدکترت پرسیدیم جنسیتش مشخص میشه گفت نه.ولی ۶۰درصداحتمالشه پسره.ازنوع خوابیدنش این احتمال داره.ازاون روز به بعدباباباعلی تصمیم گرفتیم که اگه پسرشدی به نیت آقاابوالفضل اسمتوبزاریم امیرعباس .وزمانی که به دنیااومدی سه تایی بریم به پابوسش.واگردخترشدی به نیت بی بی خانم فاطمه الزهرااسمتوبزاریم فاطمه الزهرا. دوستان منتظردرج مطالب جدیدخوش قدم ماباشین وبانظرات وپیشنهادات خودماروخوشحال کنین.      
11 تير 1396

سنوهفته اول بارداری

سلام خوش قدمم خوش قدم مامانی این عکس سنواول بارداریموگذاشتم برات تاوقتی بزرگ شدی ببینی چقدربرامامان رویاوباباعلی عزیزبودی. خوش قدمم وقتی براسنورفتیم کازرون باباباعلی.باباعلی هم اومدکه توروازنزدیک ببینه وقتی صدای قلبتوشنیدنمیدونی چقدرذوقت کردوازخوشحالی نمی تونست حتی حرف بزنه.مامانی بابایی خیلی خیلی منتظربه دنیااومدنته.عزیزدلم ...
10 تير 1396

خوش اومدین به وبلاگ خوش قدمم

سلام خوش قدمم.میدونی براچی اسم خوش قدم انتخاب کردم برات .البته مستعار.چون واقعابرامامان وباباتوزندگیمون خوش قدم بودی.خوش قدم من امروز ۸ تیرسال ۹۶ روز پنج شنبه این وبلاگوبرات افتتاح کردم وروزانه خاطرات قبل تولدت تازمانی که خودت بتونی به امیدخدااین وبلاگوادامه بدی می نویسم تابدونی چقدبرامامان رویاوباباعلی دوست داشتنی هستی.خوش قدمم منتظرلحظه ی به دنیااومدنتم. دوستان عزیزباباومامان خوش قدم منتظرنظریات وپیشنهادات شماهستن. منتظرخاطرات جدید خوش قدم ماباشین.
8 تير 1396